mamprawnika.pl

Przyjazna formuła pomocy prawnej

"Choć trudno jest w prawie cywilnym uciec od definiowania pojęć, nie można ulegać złudzeniu trwałości takich konstrukcji."

radca prawny Andrzej Wójcik

Regulamin

Regulamin serwisu mamprawnika.pl

§ 1.

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu www.mamprawnika.pl.

§ 2.

Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 3.

Korzystanie przez użytkownika z serwisu www.mamprawnika.pl rozumie się jako potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz jako akceptacja jego postanowień.

§ 4.

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dopełniła czynności rejestracji  w serwisie.
2) administrator - właściciel serwisu www.mamprawnika.pl.
3) usługi - udzielanie na rzecz użytkownika nieodpłatnych informacji prawnych za pośrednictwem serwisu www.mamprawnika.pl.
4) serwis - witryna www.mamprawnika.pl wraz ze wszystkimi jego podstronami.

Usługi świadczone w ramach serwisu.

§ 5.

Użytkownicy w ramach serwisu mogą zadawać pytania z zakresu dowolnej dziedziny prawa.

§ 6.

W ramach korzystania z serwisu użytkownicy mają dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej.

§ 7.

Odpowiedź na zadane pytanie nie powinna przekraczać 200 znaków.

§ 8.

Użytkownik  ma prawo do kierowania za pośrednictwem serwisu pytań z częstotliwością nie większą niż raz na dwa tygodnie.

§ 9.

Administrator w uzasadnionych przypadkach ma prawo odmówić odpowiedzi na zadane przez użytkownika pytanie. Dotyczy to w szczególności sytuacji gdy treść tego pytania jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, jest ono sformułowane w sposób, który uniemożliwia udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, udzielenie odpowiedzi mogłoby spowodować naruszenie prawa, bądź gdy zastosowanie się do takiej odpowiedzi mogłoby spowodować naruszenie  prawa.

§ 10.

Administrator oświadcza, iż zachowa w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane podczas udzielania każdej porady.

Dostęp do serwisu

§ 11.

Zadawanie pytań w serwisie staje się możliwe po zarejestrowaniu się przez użytkownika.

§ 12.

Dla rejestracji w serwisie wymagane jest podanie loginu, hasła oraz adresu e-mail.

Procedura kierowania zapytań

§ 13.

Użytkownik może zadać pytanie za pośrednictwem umieszczonego w serwisie formularza, w którym oprócz treści pytania należy zamieścić również swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz kontaktowy numer telefonu.

§ 14.

Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. W każdym czasie użytkownik ma prawo żądania usunięcia wszelkiej korespondencji prowadzonej z redakcją portalu.

§ 15.

Podanie adresu e-mail oznacza zgodę użytkownika na otrzymywanie newslettera przesyłanego przez administratora. Użytkownik ma prawo w każdym czasie odwołać taką zgodę wysyłając w tym celu odpowiedni e-mail.

§ 16.

Każdorazowej porady administrator udziela w rozsądnym terminie z uwzględnieniem w szczególności kolejności wpływu zapytań od użytkowników.

§ 17.

Po uzyskania kompletnego formularza (zawierającego wszelkie informacje niezbędne do udzielenia porady) administrator w ciągu 24h przesyła informację.

§ 18.

Wobec niemożliwości udzielenia pomocy w ramach oferty bezpłatnej ze względu na stopień skomplikowania sprawy, użytkownik może zostać skierowany do e-kancelarii, stanowiącej odpłatną część serwisu mamprawnika.pl. Skorzystanie z odpłatnej formy pomocy prawnej wymaga wyraźnej zgody wyrażonej przez użytkownika.

§ 19.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną zwłoką klienta w udzieleniu dodatkowych informacji niezbędnych do świadczenia usługi.

§ 22.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za następstwa podania przez użytkownika danych lub informacji niepełnych, nieścisłych lub niezgodnych z prawdą. Spowodowana tym zwłoka w udzieleniu porady nie obciąża administratora.

Wyłączenie odpowiedzialności

§ 24.

Administrator nie bierze na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za podjęte przez użytkownika działania sprzeczne z prawem podjęte w wyniku inspiracji treścią porady. Dotyczy to również sytuacji, w której użytkownik wykorzystując treść porady w sposób błędny zastosuje ją w praktyce.

§ 25.

Treści zamieszczone w serwisie nie mogą stać się podstawą jakichkolwiek roszczeń kierowanych do administratora.

§ 26.

Odpowiedzi udzielane w ramach opcji bezpłatnej mają charakter wyłącznie informacyjny. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie treści takiej odpowiedzi w jakikolwiek sposób.

§ 27.

Usługę uznaje się za wyczerpującą i rzetelną, jeśli uwzględnia w swej treści okoliczności faktyczne oraz treść dokumentów dostarczonych przez użytkownika.

Prawa do treści zamieszczonych w serwisie

§ 28.

Wszelkie treści zamieszczone w serwisie stanowią własność intelektualną administratora i podlegają ochronie prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Sprawy techniczne

§ 29.

Czasowe ograniczenie, bądź wyłączenie możliwości dostępu do serwisu nie powoduje odpowiedzialności administratora, gdy spowodowane jest to przyczynami od niego niezależnymi.

§ 30.

Administrator zastrzega prawo do przerw w funkcjonowaniu serwisu w wypadkach wynikających z obsługi i konserwacji niezbędnych urządzeń technicznych oraz oprogramowania. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku czasowego ograniczenia, bądź wyłączenia możliwości korzystania z serwisu.

Postępowanie reklamacyjne

§ 31.

Użytkownik opcji płatnej w terminie 7 dni od wykonania usługi ma prawo do złożenia reklamacji za pośrednictwem wiadomości e-mail.

§ 32.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni  roboczych.

Obowiązywanie regulaminu

§ 33.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 34.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej do dnia odwołania.

§ 35.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

ZAPRASZAMY DO PŁATNEGO SERWISU KANCELARII PRAWNEJ

Jeśli krótka informacja prawna nie jest dla Ciebie wystarczająca, albo twój problem wykracza poza ramy możliwości technicznych bezpłatnego serwisu, możesz skorzystać z wszechstronnej oferty obsługi kancelaryjnej. Dlatego tu właśnie znajdziesz przekierowanie do elektronicznego serwisu Kancelarii Prawnej.

Odpłatne usługi e-kancelarii gwarantują m.in. możliwość udzielenia pomocy bezpośrednio na sali sądowej, w urzędzie i instytucji ubezpieczeniowej, przy prowadzeniu negocjacji i zawieraniu ugód lub skomplikowanych umów, jak też przy działaniach windykacyjnych.

Zapytaj nas ile kosztować będzie odpłatna pomoc profesjonalistów. Taka indywidualna wycena usług nic Cię nie kosztuje.

Pamiętaj, że korzystając z usług e-kancelarii nie płacisz za obsługę biurową i sekretarską, dzięki czemu Twoje wydatki na prawnika są niższe.

e-KancelariaPełen zakres usług prawnych Przekierowanie odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika, po zatwierdzeniu przez niego regulaminu świadczenia usług odpłatnych.